ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

A jelen Tájékoztatóban („Tájékoztató”) meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a Jaguár Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10.; cégjegyzékszám: 01-09-961644; e-mail: info@jaguarmedia.hu; továbbiakban: „Adatkezelő”).

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Az Adatkezelő a tevékenységét elsősorban a www.regisztraljesnyerj.hu weboldalon fejti ki (továbbiakban: „Weboldal”).

Az Adatkezelő tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így nem engedély- vagy bejelentésköteles nyereményjátékok szervezésével, direkt marketing célú adatállomány építésével, felhasználásával, reklámozási tevékenységgel üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság. A Weboldal célja nyereményjátékok bonyolításához felület biztosítása, a nyereményjáték útján adatállomány építése, reklámozás. A nyereményjátékra történő regisztráció során az érintett megadja személyes adatait, amelyet az Adatkezelő a későbbiekben marketing célra jogosult felhasználni.

1.2. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”). Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok: - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen

1.3. A Tájékoztató hatálya, az érintett

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő azon tevékenységére terjed ki, amelyek során természetes személyek adatainak kezelésére kerül sor. Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekre.

A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, adatait megadja, és ennek során hozzájárul adatai kezeléséhez.

Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan Weboldal, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet.


II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

2.2. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő adatkezelésének célja, hogy az érintett által megadott személyes adatok felhasználásával profilalkotáson alapuló direkt marketing adatbázist építsen és ennek keretében személyre szabott és az érintett érdeklődésének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat küldjön az Adatkezelő és partnerei szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban a Felhasználó által megadott e-mail címre és postai levelezési címre, illetve erre irányuló külön hozzájárulás alapján telefonon megkeresse – az érintett választása szerint – telefonhívás és/vagy SMS útján. A direkt marketing adatbázis építése érdekében az Adatkezelő nyereményjátékokat szervez, így az adatkezelés célja továbbá:

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő az érintettek adatait kizárólag az érintett adatszolgáltatása alapján, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás önkéntes, az érintett a hozzájárulását a regisztrációval, adatai megadásával, a jelen tájékoztató elfogadásával adja meg. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Amennyiben az érintett a nyereményjátékon nyer és a nyeremény után az Adatkezelőnek adózási kötelezettsége merül fel, az adatkezelés jogalapja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

III. AZ ADATOK FELVÉTELE, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA, PROFILALKOTÁS

3.1. Az adatok felvétele

Az Adatkezelő az adatokat az érintettől veszi fel. Ha az érintett korábban regisztrált az Adatkezelő más weboldalán, és hozzájárult adatainak – a jelen Tájékoztatóéval azonos célú – kezeléséhez, a regisztráció során csak a hiányzó adatait kell megadnia.

Amennyiben az érintett a nyereményjátékot ajánlani akarja ismerősei részére, az Adatkezelő az érintett részére elküldi az ajánláshoz szükséges linket. A linket az érintett elküldheti ismerőseinek, és amennyiben az ismerős erre rákattint, majd regisztrál, az Adatkezelő rögzíti, hogy az adott regisztráció az érintett ajánlása útján történt. Ebben az esetben az érintett nyerési esélyei nőnek.

3.2. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az érintettek alábbi adatait kezeli:

Az érintett azonosításához és a kapcsolattartáshoz szükséges adatok. A kezelt adatok név, e-mail cím, irányítószám, születési idő, nem, külön hozzájárulás esetén telefonszám és levelezési cím. Az adatok kezelésének célja direkt marketing adatbázis építése és az érintettek részére reklámok küldése, továbbá a nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatban az érintett azonosítása, kapcsolattartás, sorsolás lebonyolítása. Az adatok megadása minden esetben önkéntes.

Az adatlapon megadott egyéb adatok. Az Adatkezelő a Weboldalon egy adatlapot alkalmaz, amelyen az érintett személyes adatai szerepelnek. Az Adatkezelő a regisztráció során az érintett részére kérdéseket tehet fel. A kérdések általános jellegűek, az érintett fogyasztási szokásaira, életmódjára, hobbijaira irányulnak. Ezen adatok kezelésének a célja az, hogy az adatok útján az Adatkezelő az érintettnek olyan reklámot tud küldeni, amely az érintett érdeklődésére igényt tarthat, amely reklámnak az érintett „célcsoportja”. Vagyis az adatok kezelése a reklámok küldéséhez, célzásához fontos (lásd alább, 3.4. pont). Az adatok megadása önkéntes, az érintett nem köteles valamennyi adat megadására.

Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatok Az Adatkezelő kezeli a sorsolások adatait, a nyertesek adatait, a nyereményre, a nyereményeljuttatására, az adókötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatokat. A regisztráció, így a nyereményjátékon való részvétel önkéntes. Amennyiben az érintett nyer, és a nyereményét átveszi, ezáltal adókötelezettsége keletkezik, az adózással kapcsolatos adatkezelés törvényen alapuló, kötelező adatkezelés.

Kiküldött reklámokkal kapcsolatos adatok. Az Adatkezelő az érintettnek kiküldött reklámokkal kapcsolatban kezeli azt az adatot, hogy az érintett mely reklámokat nyitja meg, melyekre kattint rá. Az adatkezelés a reklámozáshoz kapcsolódik. Az adatokat az Adatkezelő felhasználja további reklámok küldéséhez, annak meghatározására, hogy az érintettnek milyen reklámokat küldjön, a 3.4. pont szerinti profilalkotás során.

3.3. Az adatkezelés folyamata

Az érintett a Weboldalon önként regisztrálhat, a regisztráció nem kötelező, a regisztráció elmaradása az érintett számára semmilyen hátrányt nem okoz. Amennyiben az érintett regisztrál, és megadja az adatait, azokat az adatkezelő kezeli, és a későbbiekben az érintett számára reklámot küld. Az Adatkezelő a nyereményjátékok során a játékszabályzatban meghatározottak szerint sorsol, és értesíti a nyerteseket. Az érintettek bármikor jogosultak arra, hogy megtiltsák további reklámok küldését, vagy kérjék adataik törlését.

3.4. Profilalkotás reklámozási célból

Profilalkotásnak minősül a GDPR alapján személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. Az Adatkezelő a Weboldalon a reklámozás során profilalkotást végez.

Amennyiben az érintett regisztrál, a hozzájárulása visszavonásáig az Adatkezelő jogosult az érintett részére reklámot küldeni. A reklámok tartalmának meghatározása során az Adatkezelő felhasználja az érintett által megadott adatokat, továbbá az arra vonatkozó információkat, hogy az érintett a kiküldött reklámanyagokkal kapcsolatban mely reklámokat nyitja meg, melyekre kattint rá. Az, hogy a reklámban milyen ajánlat jelenik meg, profilalkotás eredménye. Ennek során a reklámok összeállítását végző számítástechnikai program zártan, emberi beavatkozás nélkül értékeli azon adatokat, amelyek az érintettről az Adatkezelő rendelkezésére állnak. Ezen adatok alapján állapítja meg a program azt, hogy az érintett a kiküldendő reklám célcsoportjába tartozik-e. A reklám kiküldését követően az Adatkezelő a teljes profilalkotást törli.

A profilalkotás során kizárólag arra vonatkozóan születik döntés, hogy az érintett számára milyen reklám kerüljön küldésre.

A profilalkotás jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az érintettnek jogában áll a profilalkotásról tájékoztatást kérni. Az érintett jogosult arra, hogy álláspontját kifejtse. Az érintett a profilalkotást megtilthatja.

IV. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

4.1. Reklámozási célú adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az adatkezelő elsődleges tevékenysége direkt marketing adatbázis építés. Az Adatkezelő az adatbázisát abból a célból építi, hogy az érintettek számára az általuk megadott e-mail címre és postai levelezési címre reklámot küldjön vagy – amennyiben az érintett a telefonszámát megadja – direkt marketing célból telefonon megkeresse telefonhívás, SMS, vagy más telefonszámon alapuló kommunikációs csatorna (pl. Viber) SMS útján. Az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékokban a részvétel ingyenes, így a részvétel feltétele a regisztráció, amely során az érintett hozzájárul a reklámok küldéséhez. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az Adatkezelő az érintettnek rendszeresen küld reklámot, egészen addig, amíg az érintett a hozzájárulását nem vonja vissza.

A reklámozás során profilalkotás történik, a fenti 3.4. pontban meghatározottak szerint.

Amennyiben az érintett az adatok továbbításához az 5.1. pontban írtak szerint hozzájárul, az adatait az Adatkezelő továbbítja, reklámozási célból, ellenérték fejében.

Kezelt adatok köre: Az érintett e-mail címe és – amennyiben megadja – postai levelezési címe és telefonszáma, az érintett által a Weboldalon megadott adatok, továbbá az arra vonatkozó információk, hogy az érintett a kiküldött reklámanyagokkal kapcsolatban mely reklámokat nyitja meg, melyekre kattint rá.

Az adatkezelés célja: Amennyiben az érintett ehhez külön hozzájárul és megadja a telefonszámát a regisztráció során az Adatkezelő – az érintett választása szerint – telefonhívás és/vagy SMS útján direkt marketing célból megkeresheti.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az érintett azt kéri, vagy tiltakozik azadatok kezelése ellen.

adatok kezelése ellen.

4.2. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő szervez nyereményjátékokat. A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak. A nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelő kezeli a résztvevők azon adatait, amelyek a részvételhez, illetve a sorsoláshoz szükségesek. A sorsolás során az Adatkezelő az e-mail címek alapján sorsol, a játékszabályzatban meghatározottak szerint, majd értesíti a nyerteseket. A nyeremények eljuttatása a játékszabályzatban meghatározottak szerinti történik. Az Adatkezelő a nyereményekkel kapcsolatos adókötelezettségeket teljesíti. Az Adatkezelő a nyereményjátékhoz kapcsolódó weboldalon a nyertesek nevét közzéteszi, kivéve, ha az érintett ezt megtiltja.

Amennyiben az érintett átadja a fényképét az Adatkezelő részére, az Adatkezelő közzéteszi a fényképet. Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. Amennyiben az érintett nyer, meg kell adnia a többi, nyeremény eljuttatásához szükséges adatait is. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri. Az érintettnek lehetősége van az aktuális nyereményjátékban való részvételének törlését kérni a nyereményjáték időtartama alatt, tudomásul véve, hogy ezzel elesik a nyereményjátékban való további részvétel lehetőségétől és a még ki nem szállított, de megnyert nyereményére sem válik jogosulttá.

V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

5.1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Amennyiben az érintett ahhoz a regisztráció során hozzájárul, az adatait az Adatkezelő továbbítja azon harmadik személy részére, akire vonatkozóan az érintett a hozzájárulását megadta. A hozzájárulás úgy történik, hogy az érintett az adott adatkezelő melletti jelölőnégyzetet bejelöli. Valamennyi adatkezelő mellett elérhető az adott adatkezelő adatkezelési tájékoztatója. Az érintett jogosult arra, hogy valamennyi adatkezelő vonatkozásában egy jelöléssel adja meg hozzájárulását.

Az adatokat átvevő adatkezelő reklámozási célra használja a jelen Tájékoztató 4.1. pontjában írtakkal azonos feltételekkel. Az Adatkezelő az adatok átadásáért ellenértéket kérhet. Adatkezelő nem vállal felelősséget a személyes adatok továbbítását követően az átvevő adatkezelő által végeztt adatkezelési tevékenységért.

azonos feltételekkel. Az Adatkezelő az adatok átadásáért ellenértéket kérhet.

5.2. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

5.3. Technikai adatok és cookie-k

Amennyiben az érintett meglátogatja a Weboldalt, a Weboldalhoz kapcsolódó rendszer automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

Az Adatkezelő alkalmaz Google Analytics cookie-t, melynek segítségével a Weboldal látogatottsági statisztikáit gyűjti.

Az Adatkezelő alkalmaz Facebook remarketing kódot, amely segítségével a Weboldalra látogatókat később a Facebookon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel.. A remarketing kód cookie-kat használ, ezáltal válik azonosíthatóvá a Facebook számára, hogy az adott látogató meglátogatta a Weboldalt. Az Adatkezelő alkalmaz Google Adwords Remarketing cookie-t, amely a fenti Facebook remarketing cookie-hoz hasonlóan azt teszi lehetővé, hogy a Weboldal látogatói számára a Google hálózatán később hirdetések jelenjenek meg. A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a

különböző böngészőkben történő beállításokban

5.4. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozók adatait közzéteszi.

5.5. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

  1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli.

  2. Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő az adatokat minden esetben törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha azt jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tiltja. Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adófizetés történt, az adózásra vonatkozó adatokat az Adatkezelő csak akkor törli, ha a törvényben meghatározott határidő eltelt.

  3. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, az Adatkezelő a kizárólag ebből a célból felhasznált adatokat törli.

  4. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.

  5. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.

5.6. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

6.1. Az érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

  2. z adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

  4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

6.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a Társaság honlapján is elérhetővé teszi. Az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelő az érintett figyelmét felhívja. Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a jelen Tájékoztató alapján készített, a legfőbb adatvédelmi szabályokat tartalmazó tájékoztatót.

Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhez. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez. Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.

Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.